Polityka prywatności

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Mar-Farm Sp. z o.o. z siedzibą Szteklinie (83-240), Osiedle Nowe 5 (dalej Mar-Farm).

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MAR-FARM możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: administracja@cmprzyparku.pl

Jakie jest źródło danych – skąd są pozyskiwane?

Co do zasady większość danych podajesz nam sam. Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu towarzystwa ubezpieczeniowego, objęcie opieką zdrowotną MAR-FARM odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MAR-FARM a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez MAR-FARM moich danych osobowych?

Imię, nazwisko, PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności znajdują się tam informacje o stanie zdrowia. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób leczenia.

Cel przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania 

 

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefon) na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie medycznym.
Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
Realizujemy prawa pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.
Kontaktujemy się z pacjentem pod wskazanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć oj konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych pacjenta.
 

 

 

Przekazanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji badań obrazowych, diagnostycznych oraz w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. Podmiotom zajmującym się badaniami laboratoryjnymi oraz obrazowymi  w celu zapewnienia ciągłości leczenia

2. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w związku z udzielaniem bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach Podstawowej Opieki Medycznej.
3. dostawcom usług zaopatrujących Mar-Farm w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
4. osobom upoważnionym przez pacjenta

Czas przetwarzania danychJeżeli utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Obowiązek podania danychKorzystanie z naszych usług jest w dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty.
Prawa pacjentaPrawo dostępu do danych, które można sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Mar-Farm sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych a także złożenia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy i kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.
Podstawy prawneRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;